Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Het Olifantenpaadje is opgericht door Mariska Gouverneur en Brenda van Ouwerkerk (hierna te noemen als coaches) gevestigd te Hooglanderveen en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 72198842

Het Olifantenpaadje richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 0 -16 jaar en hun ouders (hierna te noemen hulpvragers), alsmede het organiseren van bijeenkomsten en trainingen.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met het Olifantenpaadje en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Als een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Het Olifantenpaadje behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Het Olifantenpaadje is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies.

In overleg met de hulpvrager kan besloten worden om derden in te lichten. Bij het coach traject speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. Het coachingsproces wordt altijd met de ouders besproken. Bij de terugkoppeling naar de ouders houden we rekening met de wens van het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder. Het Olifantenpaadje streeft er naar betreffende informatie zoveel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal het Olifantenpaadje dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

 1. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Het Olifantenpaadje kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

 1. Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen vaste coachingsruimte wat betekent dat de ouder het kind brengt naar de overeengekomen coachplek en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd en plek het kind weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. De groepstrainingen en theekransjes vinden plaats op een nader overeen te komen locatie.

 

 1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Het Olifantenpaadje behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor het Olifantenpaadje de behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de coach en ouder(s) zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de ouder(s) worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon.

 

 1. Tarieven

De tarieven staan vermeld op website van het Olifantenpaadje onder de pagina tarieven. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

Ouders ontvangen een factuur na elke sessie (tenzij anders overeengekomen). Pakketten en trainingen worden vooraf gefactureerd. Betaling van de factuur voor de training en theekransjes dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, hiermee is de aanmelding definitief.

Kosteloos annuleren van een training kan tot 14 dagen voor aanvang. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Wanneer u besluit voortijdig te stoppen met de training vindt er geen teruggave plaats.

De ouder verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van het Olifantenpaadje.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald stuurt het Olifantenpaadje een betalingsherinnering. Indien de  ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is het Olifantenpaadje gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- per nota in rekening te brengen.

Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is het Olifantenpaadje genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is het Olfantenpaadje gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

 1. Inspanningsverplichting

Het Olifantenpaadje zal de door te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat het Olifantenpaadje niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de door de hulpvrager gestelde doel.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het Olifantenpaadje raad aan voor lichamelijke en psychische klachten eerst contact op te nemen met uw huisarts. Het Olifantenpaadje is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan hulpvrager(s) is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens het Olifantenpaadje geleverde zaken en/of diensten.

Het Olifantenpaadje is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op het Olifantenpaadje rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 9).

 

11 Verslaglegging

Het Olifantenpaadje is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Het Olifantenpaadje zal daarentegen wel een privé dossier per hulpvrager aanmaken en in eigen administratie archiveren. Voor verdere info hierover verwijzen we naar het privacyregelement.

Op verzoek van de hulpvrager/ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

 

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. Het Olifantenpaadje behoudt het recht de gedane werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.